Yatay Geçiş

Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yatay Geçiş


Başvuru

Yatay geçişlerin hangi koşullarda yapılabileceği, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” te belirtilmiştir.
Yatay geçiş;
​Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılır. Hazırlık sınıfına, ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ise ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 

Ara sınıflara geçiş için öğrenci;
a) Ara sınıflara yapılan başvurularda; ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO), başvurulan sınıfa kadar, 100 üzerinden en az 60, 4 üzerinden en az 2.29 olması gerekir.
b) Başarı şartını sağlayamayan; ancak merkezî yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar, yatay geçiş başvurusu yapabilir.
c) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bir lisans programına kayıt yaptırmış öğrenciler iki dönem okuduktan sonra yatay geçiş yapabilirler.

 Halen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayanlar ve bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar.

 ​Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin, öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 80, 4 üzerinden 3,15 olması veya kaydolduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

 Başvurular, ilgili dekanlıklar veya müdürlüklerce belirlenecek olan komisyon tarafından değerlendirilerek, fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokulu yönetim kurulunca karara bağlanır.

 Başvurusu kabul edilen adayların başarı sıralaması; kontenjan dâhilinde, her adayın geldiği kurumdaki genel not ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak yapılır.

 Yatay geçiş başvurularının, öğrenci alacak fakülte ve yüksekokullarca belirtilen kontenjanı aşması hâlinde, başarı yüzdesine göre sıralama yapılır. Geçişi kabul edilecek öğrenciler, en başarılı öğrenciden başlayarak, , kontenjan kadar asıl ve yine kontenjan kadar yedek olmak üzere belirlenerek ilân edilir.

 Başvurunun kontenjandan fazla olması ve genel not ortalamasının eşitliği durumunda, merkezî yerleştirme puanlarına da bakılarak, puanı yüksek olan aday sıralamaya alınır.