Çift Anadal

 
Çift Anadal Programı Açılması, Kontenjan ve Başvuru Süresi:

Lisans diploma programları arasında çift ana dal programı açılması, hangi diploma programlarından öğrenci kabul edileceği ve kontenjanları, ilgili bölümün önerisi, ilgili kurulların kararı ve senatonun onayı ile belirlenir.

Çift anadal programına hangi tarihler arasında başvurulacağı ve kontenjanları her eğitim öğretim yılı başında, üniversitenin web sitesinde (http://www.esenyurt.edu.tr) ilan edilir.
 

 

Başvuru Şartları:
Çift anadal diploma programına başvurabilmek için öğrencinin aşağıdaki şartları sağlaması gerekir.

 • Anadal diploma programında bulunduğu aşamaya kadar aldığı tüm dersleri başarı ile tamamlamış olması,
 • Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst yüzde yirmilik dilimde bulunması,
 • Anadal diploma programındaki genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3.00 olması,
 • Anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında bulunması gerekir.

 

 
Çift Anadal Programına Başvuru, Kabul ve Kayıt:

Çift anadal programına başvuru yapmak isteyen öğrenci gerekli şartları taşıması halinde, süresi içerisinde gerekli evraklar ve başvuru formuyla birlikte ilgili fakülte/yüksekokul sekreterliklerine dilekçe ile başvurur.
 • Öğrencilerin ikinci ana dal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü bölümün önerisi ve ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile olur.
 • Aynı anda birden fazla ikinci ana dal diploma programına kayıt yapılamaz.
 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde, yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
Öğrencinin çift anadal programına kabul işlemi, başvurunun ilgili bölüm tarafından uygun görülerek fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı alınmasıyla tamamlanır ve öğrenci kayıt haftası içerisinde çift anadal programına kaydını yaptırır.

 


Programdan İlişik Kesilmesi:

 • Öğrencinin kendi isteği ile,
 • İlgili fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilebilir bir mazereti dışında ikinci ana dal programından iki yarıyıl üst üste ders almaması halinde,
 • Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2,50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4 üzerinden 2,50’nin altına düşen öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir.
 • Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.